Thứ sáu, 26/02/2021
  • Thử nghiệm website mới
  • Tin tức
  • Trang chủ
Giới thiệu VAA
Hoạt động của VAA
Tin tức & Sự kiện
Hội nghị VCCA 2019
Hội nghị VCCA 2017
Hội nghị VCCA 2015
Hội nghị VCCA 2013
Hội nghị VCCA 2011
Sản phẩm - Giải pháp
Tổ chức và Hội viên
Trường đào tạo nghề HTS
Tổ chức- Nhân sự VAA
Tạp chí TDH Ngày nay
Tư vấn & Phản biện
Bệnh viện biến tần
  Tìm kiếm

Thông tin thời tiết

BỘ NÔI VỤ                 CỘNG HOÀ XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      _____

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Số: 117/QĐ-BNV  
 

Hà Nội , ngày 20 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép đổi tên Hội Khoa học Công nghệ

Tự động Việt Nam thành

Hội tự động hoá Việt Nam và phê duyệt bản

Điều lệ của Hội Tự động hoá

Việt Nam

___________________

 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Sắc lệnh số 102 – SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định về quyền lập hội ;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ - CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ - CP ngày 30 tháng 7 năm 2003  của Chính phủ quy định về tổ chức , hoạt động và quản lý Hội:

Xét đề nghị của Chủ tịch  Hội Khoa học Công nghệ Tự động Việt Nam vàVụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép đổi Tên Hội Khoa học Cộng nghệ Tự động Việt Nam Thành Hội Tự đông hoá Việt Nam.

Điều 2. Phê duyệt bản Điều lệ của Hội Tự động hoá Việt Nam đã được Đại Hội nhiệm kỳ III của Hội thông qua ngày 26 tháng 9 năm 2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chủ tịch Hội Tự động hoá Việt Nam và Vụ trưởng Vụ tổ chức Phi chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

  KT.BỘ TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

-Bộ Khoa học và Công nghệ;

-C13 Bộ công an;

-Lưu: VT, TCPCP.

THỨ TRƯỞNG

 

Trần Hữu Thắng

Theo thông tin của Hôi cung cấp

Bình luận - Comment (FB):
Locations of visitors to this page
www.automation.org.vn

HỘI  TỰ ĐỘNG HOÁ VIỆT NAM (VAA)

Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Tạ Cao Minh

Giấy phép ICP số: 198/GP-BC ngày 02 tháng 05 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền Thông

Trụ sở: Phòng 410 tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 22157058  Fax: (84-24) 32669648

E-mail: tudonghoavp@gmail.com- info@minhviet.com.vn, Thiết kế bởi Intecom (Minh Việt JSC)