Thư mời tham gia Triển lãm Automa Vietnam 2009 tại Hà Nội

11/Thg5/2009 11:31:49

HỘI TỰ ĐỘNG HÓA
VIỆT NAM
Số: 82  / HTĐH 
(V/v: Mời doanh nghiệp tham gia chương trình XTTMQG 2009 – Triển lãm trong nước)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 01  tháng  04 năm 2009

 

    Kính gửi:                Các doanh nghiệp   
     

      Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2009 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1498/QĐ -BCT ngày 24 tháng 03 năm 2009, cho Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ tổ chức (Tên đề án). Cụ thể như sau:
1. Mục tiêu:   Hội chợ triển lãm quốc tế Tự động hóa - Đo lường - Điều khiển (Automation Vietnam 2009)

2. Quy mô:  (số lượng doanh nghiệp dự kiến): 120 - 150 doanh nghiệp (220 gian hàng)

3. Thời gian:   Từ 25/09 đến 28/09/2009

4. Địa điểm:   Triển lãm Giảng Võ – Hà Nội

5Ngành hàng: Tự động hóa - Đo lường - Điều khiển

6. Đối tượng tham gia: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thành viên của Hội và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí hoá, Tự động hóa - Đo lường - Điều khiển.

7. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia: Hội viên Hội Tự động hóa Việt Nam và các doanh nghiệp trọng điểm (xuất - nhập khẩu)

8.Chi phí:      9.000.000 đ/1 gian hàng

      -  Nhà nước hỗ trợ 50% gian hàng là:   4.500.000đ/1 gian hàng

      -  DN phải đóng góp 50% gian hàng là:   4.500.000đ/1 gian hàng

      - Sau khi đăng ký tham gia nộp 50% số tiền phải đóng góp.

      - Trước ngày khai mạc triển lãm DN nộp số 50% số tiền còn lại

      - Phương thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

9.Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình: Theo hướng dẫn của Hội Tự động hóa Việt Nam và Cục XTTM

10.Yêu cầu về Hồ sơđăng ký tham gia chương trình:

      - Mẫu đăng ký

      - Hợp đồng

11.Thời hạn đăng ký tham gia: Hạn cuối cùng ngày 15/09/2009 
Các đơn vị quan tâm đề nghị gửi hồ sơ về:

      Tên đơn vị:  Hội Tự động hóa Việt Nam    

      Địa chỉ:  105 Hoàng Văn Thái - Thanh Xuân - Hà Nội.

      Điện thoại:  04. 22157058               

      Fax:   04. 35665328

      Email:   tudonghoa@hn.vnn.vn

      Người liên hệ:  Ms.Lan Anh  01698211004

            Nguyệt            0977576234

Trân trọng./. 
 

Tài liệu gửi kèm sau khi các doanh nghiệp đăng ký tham gia, Hội sẽ gửi thông tin giới thiệu về:  
Thị trường, ngành hàng dự Hội chợ triển lãm Quốc tế về Tự động hóa - Đo lường - Điều khiển (Automation Vietnam 2009) 
- Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia.

- Hợp đồng tham gia triển lãm. 
Download:
Thư chào mừng của Thứ trưởng Bộ Công thương
Mẫu đăng ký tham gia
Mẫu đăng ký quảng cáo
Thư mời tham dự


 
 
 
 
 
 

 
 

TM. HỘI TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 
PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ
 

 

 

PHẠM NGỌC THĂNG


 

 
Lưu ý: Thư mời doanh nghiệp tham gia chương trình phải được đăng tảI công khai trên mạng thông tin điện tử của Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương ( ) chậm nhất mười (15) ngày làm việc trước khi kết thúc thời hạn đăng ký tham gia.